Hovedbygning set fra siden med mosaik i væggen.

Vedtægter

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Uldum Højskole.

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag
Stk. 1. Uldum Højskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Højskolen er i 1963 oprettet som selvejende institution, men skolen er grundlagt d. 8 januar 1849. Skolen har hjemsted i Hedensted Kommune.

Stk. 3. Højskolen ejer ejendommen matr. nr. 5K, 6u, 6ai, 5q, 5ba, 5bb, 44bb og 6a beliggende i Uldum sogn.

Stk. 4. Formålet er at drive den danske folkehøjskole, der har haft den længste samlede virketid, og videreføre den på grundlag af Grundtvigs skolesyn inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

Stk. 5. Skolens værdigrundlag og nærmere formål:
Uldum Højskole arbejder ud fra Grundtvigs skolesyn. Den er først og fremmest et sted, hvor mennesker med vidt forskellige forudsætninger og kulturer har mulighed for at mødes og blive klogere både på sig selv og de andre. Det vigtigste er mødet og samlivet, inspirationen i mangfoldigheden og solidariteten med det anderledes.

Mangfoldigheden giver sig også udslag i den vifte af fag, vi tilbyder, så den enkelte kan prøve sig selv af og lære at prioritere i en verden, hvor antallet af muligheder bliver flere og flere. Hvis vi skal forstå de nye sammenhænge, vi er blevet en del af, skal vi gå ind i dem og lære dem at kende, åbne os mod Europa og verden og mod de mennesker der kommer til vores land. For os er Højskole det modsatte af Jantelov. Vi vil vise dig at du er noget og give dig lyst og mod til at være det.

De elever, lærere og medarbejdere, der til enhver tid er på skolen, har ansvaret for, at den enkelte får størst mulig glæde af opholdet. Glæde er et af kodeordene, ansvar et andet. Det gælder om at tage livet alvorligt, så det kan blive sjovt.

Ansvar kræver at man har lyst til at gøre en indsats. At man ikke synes alting er lige meget. Engagement er vigtigt. At vi smitter hinanden med vores optagethed af et emne – at vi kan blive begejstrede, hvilket direkte oversat betyder, at vi bliver fyldt af noget andet end os selv.

På Uldum højskole er dagligdagen baseret på det samarbejde vi kalder demokrati. Det betyder at alle har indflydelse på og ansvar for de beslutninger, der tages inden for højskolens rammer. Et demokrati kan kun fungere, hvis vi har respekt for hinanden og for den andens kultur, erfaringer og meninger.

Samtalen er det vigtigste arbejdsredskab. Hvad enten den foregår i timerne ud fra det enkelte fag, til fællesmøder, eller mens du har køkkentjans eller måske sent på aftenen i et hjørne af gangkøkkenet. Men lige så vigtigt er skæbnefællesskabet, at bo og spise sammen, at arrangere morgensamlinger, temadage, ture, sportskampe, weekender, fester, interessegrupper…

Vi vil gerne give alle mulighed for livsudfoldelse hvilket skal tages helt bogstaveligt: at folde livet ud, så vi kan se hvor mange muligheder det rummer, hvor stort det er. Og hvor vigtigt det er at hvert enkelt menneske aktivt går ind i det.

§ 2. Skolekreds
Stk. 1. Enhver der er interesseret i skolen, dens indhold og drift, og som kan bakke op om skolens værdigrundlag og formål, kan være medlem af Uldum højskoles skolekreds. Der opkræves et årligt kontingent. Medlemmer, som ifølge de gamle vedtægter, har betalt livsvarigt medlemskab, fastholder deres livsvarige medlemsskab.

Stk. 2. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 3. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 4. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5. Medlemmer af skolekredsen har krav på, ved henvendelse til skolen, at få fremsendt årsregnskabet 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Skolens årsregnskab fremlægges på generalforsamlingen, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ligeledes ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. Skolens drift
Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 13.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen varsles i skolens årsskrift, der udkommer før jul. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af det årlige kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne på skolens hjemmeside senest 14 dage før.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 10 pct. af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev eller e-mail. Indkaldelsen skal vedlægges en dagsorden for mødet.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13, stk.1.

Stk. 7. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8. Der føres referat over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1. Bestyrelsen består af 9 stemmeberettigede medlemmer.
– 7 af bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. De sidste 2 medlemmer af bestyrelsen er formanden for elevforeningen og endnu et medlem der udpeges af elevforeningen.

Blandt de 7 medlemmer af bestyrelsen, der vælges på skolekredsens generalforsamling, skal mindst 3 have været elever på et af Uldum Højskoles lange ophold (mindst syv sammenhængende uger). Der kan således maksimalt være 4 medlemmer af bestyrelsen, der ikke har været elev på Uldum Højskole. Tidligere medarbejdere medregnes i disse 4.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen, de afgår på skift. Formanden for elevforeningen, og det medlem, der udpeges af elevforeningen, udpeges dog kun for 1 år af gangen. Genvalg kan ske.
Derudover vælges 1-2 suppleanter til bestyrelsen – for et år ad gangen.

Stk. 3. Medlemmer af bestyrelsen skal opfylde højskolelovens bestemmelser om hvem der kan deltage i skolens bestyrelsesarbejde. Hvis et medlem ikke længere opfylder disse betingelser skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Suppleanten indtræder da i bestyrelsen.

Stk. 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Forstanderen og en udpeget af de fastansatte medarbejdere kan deltage i styrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand, samt et tredje medlem af bestyrelsen, som tilsammen udgør skolens forretningsudvalg.

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar
Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen.

Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for ministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt godkender bevillinger til nybygninger og større anskaffelser.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 5. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 8. Bestyrelsen underretter ministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.
Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt. Dog mindst 3 gange årligt.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i referatet, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af referatet, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 7. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8. Skolens daglige ledelse
Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4. Forstanderen ansætter og afskediger lærere og øvrige medarbejdere. Forstanderen orienterer bestyrelsen om fastansættelser og afskedigelser af fasansatte medarbejdere.

Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. Medarbejderråd
Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 3. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager: Ansættelse af forstander, budget, større byggeri/investeringer og kursusplaner.

§ 10. Regnskab og revision
Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden generalforsamlingen der afholdes inden udgangen af marts måned.. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden generalforsamlingen hvorefter det reviderede regnskab, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11. Tegningsret
Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Disse tre danner et forretningsudvalg, der varetager de løbende forretninger og tegner styrelsen, jævnfør § 5 stk. 6.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens, underskrift.

§ 12. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet.

Stk. 2. Ændring af vedtægterne skal vedtages på generalforsamlingen med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Ændringer i §1, stk. 4 af skolens formål kræver dog en urafstemning blandt medlemmerne, og afgøres ved kvalificeret flertal af de afgivne stemmer.

§ 13. Nedlæggelse
Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af ministeriet.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med ministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler, til fortrinsvis folkeoplysende formål med samme sigte som højskolens arbejde.

 

Vedtaget på årsmødet d. 12 marts 2016.